obsługa klienta:

regulamin

Celem regulaminu jest określenie zasad korzystania z serwisu i sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.amy.com.pl, którego właścicielem jest AMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-300), ul. Nowocmentarna 9 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 0000638852 legitymująca się numerami NIP: 6292476467 oraz REGON: 365464550, zwana dalej AMY.

§ 1. DEFINICJE

 1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem amy.com.pl.
 2. Sklep internetowy – funkcjonujący na stronach Serwisu sklep pozwalający na składanie za pomocą sieci Internet zamówień na dostępne Produkty.
 3. Sprzedawca – poprzez sprzedawcę na potrzeby zawieranych za pośrednictwem Serwisu Umów sprzedaży rozumie się AMY.
 4. Usługodawca – poprzez usługodawcę w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu rozumie się AMY.
 5. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną, co oznacza, że wykonanie usługi jest świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 6. Konto – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę w ramach Serwisu polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi przypisanego do niego zbioru zasobów, pozwalających na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych Usług elektronicznych oraz pozwalające na zapisanie i przechowywanie danych adresowych Użytkownika, danych do faktury Użytkownika, a także śledzenia historii składanych Zamówień oraz zmiany podanych danych, Hasła lub Nazwy wyświetlanej.
 7. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z Usług elektronicznych lub dokonująca zakupu za pomocą Serwisu. Użytkownikiem jest również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli posiada prawnie skuteczną zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci niniejszego Regulaminu lub Umowy sprzedaży, którą to zgodę jest zobowiązany przedstawić na każda żądanie Usługodawcy. Jednocześnie co do zasady umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu lub Sklepu internetowego stanowią umowy powszechnie zawierane w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
 8. Nazwa użytkownika – rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych nadany przez system przy rejestracji konta Użytkownika, mogący służyć jako identyfikator użytkownika do logowania się na Konto.
 9. Nazwa wyświetlana – rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych służący do identyfikacji Użytkownika w sekcji konta i celem identyfikacji Użytkownika przy udzielaniu recenzji w ramach Serwisu.
 10. Hasło – rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub znaków specjalnych: ! ” ? $ % ^ &, służący do autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest przy rejestracji generowany losowo przez system i przesyłany na podany przy rejestracji adres e-mail Użytkownika, a następnie może być zmieniony przez Użytkownika w ramach funkcjonalności Serwisu. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania hasła w ścisłej tajemnicy i nieujawniania go osobom trzecim.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza zamówienia i wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy sprzedaży oraz dane Użytkownika konieczne dla zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.
 12. Formularz zamówienia – formularz dostępny za pomocą Serwisu, za pomocą którego Użytkownik składa Zamówienie, w którym podał swoje dane osobowe, w tym co najmniej: imię, nazwisko lub nazwę, adres korespondencyjny oraz swój adres e-mail.
 13. Produkt – znajdująca się w ofercie Sprzedawcy rzecz ruchoma.
 14. Wyrób – rzeczy produkowane przez Sprzedawcę. Nie wszystkie wyroby mogą stanowić Produkty dostępne do zakupu w Sklepie internetowym lub Sklepach.
 15. Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek od towarów i usług) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy i innych kosztów, jeżeli są należne w oparciu o postanowienia Regulaminu, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sprzedawcę stanowią inaczej.
 16. Katalog – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pomocą Serwisu polegająca na udostępnieniu w wersji elektronicznej katalogu Wyrobów Sprzedawcy. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 17. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 18. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 19. Koszyk – Usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę za pomocą Serwisu, udostępniana każdemu Użytkownikowi, polegająca na umożliwieniu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych w Promocjach, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie, wyświetlenia szacunkowego kosztu dostawy Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, umożliwiając w ramach jednego Zamówienia złożenie więcej niż jednej oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
 20. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Sprzedawcę na rzecz Użytkownika Produktów za zapłatą ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na podstawie prawidłowo złożonego Zamówienia, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.
 21. Strony – Sprzedawca i Użytkownik.
 22. Sklep – sklep stacjonarny, w którym dostępne są do zakupu Produkty Sprzedawcy.
 23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) lub na wypadek uchylenia tego aktu prawnego, odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa go zastępujące, o ile takie istnieją.
 24. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 25. ADO – administrator danych osobowych, którym jest Sprzedawca na potrzeby przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy sprzedaży i na potrzeby realizacji Zamówienia.
 26. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 27. Polityka prywatności – dostępny w ramach Serwisu zbiór informacji oraz zasad przetwarzania danych Użytkowników przez Usługodawcę w ramach i w związku z korzystaniem z Serwisu oraz w związku z zawarciem Umowy sprzedaży.
 28. Promocja – preferencyjne warunki sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Użytkownik może skorzystać na zasadach tam określonych, w szczególności poprzez wpisanie w Formularzu zamówienia prawidłowego kodu lub kuponu promocyjnego, polegające na odmiennych niż standardowe np. wysokości Cen, kosztów lub innych warunków dostawy.

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełniania przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny używany przez Użytkownika wymagań technicznych. Minimalne wymagania techniczne, które muszą być spełnione przez Użytkownika to:
  1. korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej,
  2. w celu zawarcia Umowy sprzedaży: aktywne konto poczty elektronicznej oraz dostęp do poczty elektronicznej,
  3. włączona obsługa plików cookies,
  4. w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Akceptacja Regulaminu jest całkowicie dobrowolna, aczkolwiek konieczna, dla korzystania z udostępnionych za pomocą Serwisu Usług elektronicznych w celu złożenia Zamówienia oraz w celu zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Informacje prezentowane w Sklepie internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się w Dni robocze w godzinach od 10:00 do 17:00 za pośrednictwem:
  1. korespondencji pisemnej kierowanej na adres AMY w Dąbrowie Górniczej (41-300), ul. Nowocmentarna 9,
  2. korespondencji mailowej pod adresem: amy@amy.com.pl,
  3. telefonicznie pod numerem: (+48) 32 260 26 26 (opłata za połączenie według cennika operatora Użytkownika, jak za połączenie standardowe),
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać za pomocą Serwisu treści o charakterze bezprawnym. W przypadku złamania zakazu Usługodawca usunie takie treści z Serwisu, a także może podjąć odpowiednie kroki prawne.

§ 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH ZA POMOCĄ SERWISU

 1. Za pomocą Serwisu Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika następujące Usługi elektroniczne:
  1. Konto
  2. Sklep internetowy
  3. Koszyk
  4. Umożliwienie przeglądania treści umieszczonych na stronach Serwisu
  5. Katalog
 2. Usługa Konto polega na udostępnieniu w ramach Serwisu na rzecz Użytkownika zbioru zasobów w ramach Serwisu pozwalającego przy tworzeniu lub po zalogowaniu się do Konta na zapisanie, przechowywanie lub zmianę danych adresowych Użytkownika, danych do faktury Użytkownika, a także po zalogowaniu się do Konta śledzenia historii składanych Zamówień oraz zmiany Hasła lub Nazwy wyświetlanej, a także podtrzymywanie sesji Użytkownika w Serwisie.
 3. Celem korzystania z Konta konieczne jest uprzednie utworzenie w ramach Serwisu Konta dla danego Użytkownika, poprzez wykonanie przez Użytkownika następujących czynności:
  1. podania prawidłowego, aktywnego adresu e-mail użytkowanego przez Użytkownika w miejscu do tego przeznaczonym,
  2. kliknięcia przycisku „ZAREJESTRUJ SIĘ”,
  3. rejestracja zgodnie z pkt a. oraz b. Konta przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności,
  4. odebranie wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie utworzenia Konta.
 4. Wiadomość e-mail potwierdzająca założenie Konta zawiera jednocześnie pierwsze wygenerowane automatycznie Hasło do Konta, a także pierwszą wygenerowaną automatycznie Nazwę wyświetlaną.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej Konto następuje wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości potwierdzającej założenie Konta na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji. Konta świadczone jest nieodpłatnie na czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.
 6. Pierwsza Nazwa wyświetlana zawiera część adresu e-mail Użytkownika podanego przy rejestracji, która znajduje się przed znakiem @, chyba że użytkownik o takiej Nazwie wyświetlanej został już zarejestrowana, w którym to wypadku dodawany jest odpowiednia kolejna cyfra.
 7. Usługodawca zaleca w celach bezpieczeństwa zmianę pierwszego Hasła na utworzone samodzielnie przez Użytkownika, a także okresową zmianę Hasła oraz nieudostępnianie Hasła osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane w wyniku udostępnienia hasła osobom trzecim z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi winy.
 8. Zabronione jest tworzenie Nazw wyświetlanych niezgodnych z prawem, w tym w szczególności obraźliwych bądź naruszających cudze dobra osobiste lub prawa przysługujące osobom trzecim. Usługodawca może usunąć tego typu treści, a jednocześnie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane bezprawnym działaniem Użytkownika.
 9. Za pomocą Usługi elektronicznej Sklep internetowy Usługodawca umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z Produktami, a także zawieranie ze Sprzedawcą Umów sprzedaży za pomocą Formularzy zamówienia.
 10. Usługa elektroniczna Koszyk świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Rozpoczęcia świadczenia usługi Koszyk następuje wraz z dodaniem pierwszego Produktu, a ulega zakończeniu wraz ze złożeniem Zamówienia lub w momencie zrezygnowania z Zamówienia przez Użytkownika. W zależności od ustawień przeglądarki Koszyk może zapamiętywać informacje o dodanych do niego Produktach, jednak nie gwarantuje późniejszej dostępności tych Produktów.
 11. Dodanie Produktu do Koszyka nie jest równoznaczne z dokonaniem rezerwacji tego Produktu lub Produktów.
 12. Usługi, o których mowa w § 3 pkt 1 ppkt a do e świadczone są przez Usługodawcę bezpłatnie.
 13. Korzystanie z usługi Katalog może wymagać zainstalowania przez Użytkownika dodatkowych wtyczek w użytkowanej przeglądarce, o czym Użytkownik jest informowany przez Serwis lub przeglądarkę internetową.
 14. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w udostępnionych w ramach Serwisu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Użytkownika;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Użytkownika Usługodawcy w związku ze świadczonymi Usługami elektronicznymi lub w związku z zawarciem Umowy sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  3. korzystania z Usług elektronicznych i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy lub Serwisu;
  4. korzystania z Usług elektronicznych i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  5. korzystania z Usług elektronicznych i funkcjonalności udostępnianych przez Usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników;
  6. terminowego odbioru Produktów zamówionych w ramach zawartej Umowy sprzedaży;
  7. niepodejmowania działań takich jak:
   1. rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej;
 15. podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu i realizowania płatności;
 16. modyfikowania w sposób nieuprawniony treści udostępnionych za pomocą Serwisu;

§ 4. WARUNKI SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca umożliwia Użytkownikom dokonane zakupu Produktów.
 2. Głównych cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia, w szczególności Cena Produktu, podane są na stronie każdego z Produktów w ramach Serwisu, w tym sposób ich konserwacji dostępny w ramach dokumentów do pobrania.
 3. Celem zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą Użytkownik składa Zamówienie za pośrednictwem Formularza zamówienia, w następujący sposób:
  1. Użytkownik dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”, po uprzednim wybraniu ilość sztuk Produktu.
  2. Sprzedawca może udostępnić w ramach Sklepu Internetowego dodatkowe usługi dla Produktu dodanego do Koszyka, np. personalizacja, co jest wskazane w opisie Produktu.
  3. Po dodaniu Produktu/ów do Koszyka Użytkownik składa Zamówienie poprzez wypełnienie Formularza zamówienia. W pierwszej kolejności Użytkownik wybiera sposób dostawy spośród dostępnych w ramach Sklepu internetowego. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostawy za pomocą kuriera celem poznania kosztów wysyłki Użytkownik podaje państwo, miejscowość oraz kod pocztowy adresu doręczenia przesyłki i potwierdza je przyciskiem „Zaktualizuj”. Celem kontynuowania zakupów Klient zatwierdza wprowadzone dane oraz wybrane produkty przyciskiem „Przejdź do kasy”.
  4. Użytkownik posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika koniecznych danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami dokonującymi zakupów niezbędne jest także podanie firmy, a także numeru NIP. Brak wskazania numeru NIP nabywcy uniemożliwia późniejsze wystawienie faktury VAT.
  5. Użytkownik wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy.
  6. Użytkownik wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.
  7. Użytkownik przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Kupuję i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
  8. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami.
  9. W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 4. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 5. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, co do Produktów wskazanych w potwierdzeniu, chyba że Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o braku możliwości realizacji Zamówienia, zgodnie z ust. 6 niniejszego paragrafu.
 6. Mają na względzie, iż Sprzedawca jest producentem części z oferowanych Produktów, po przyjęciu Zamówienia Sprzedawca przeprowadza niezwłoczną weryfikację dostępności danego Produktu. Jeżeli Produkt nie jest dostępny lub jego wykonanie będzie wydłużone z przyczyn techniczno-organizacyjnych Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Użytkownika na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail lub telefonicznie. W przypadku stwierdzenia braku możliwości realizacji złożonego zamówienia Sprzedawca niezwłocznie zwróci wszelkie świadczenia na rzecz Użytkownika, nie później niż w ciągu 14 dni.
 7. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty usług dodatkowych zamówionych przez Użytkownika. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, Użytkownik jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia danej Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
 9. Czas realizacji Zamówienia od dnia zawarcia Umowy sprzedaży wynosi odpowiednio:
  1. w przypadku płatności „za pobraniem” – od 3 do 10 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
  2. w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – od 3 do 10 dni roboczych od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.
  3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 5. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia Użytkownikowi rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.
 2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w Formularzu Zamówienia, przed złożeniem przez Użytkownika Zamówienia. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Użytkownika za pośrednictwem upoważnionych dostawców płatności, na warunkach i zasadach dostępnych bezpośrednio u danego dostawcy płatności.
 4. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Użytkownika, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta – nie dotyczy to jednak Produktów zindywidualizowanych według specyfikacji Użytkownika lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jeżeli Sprzedawca przystąpił do ich produkcji, po uprzednim kontakcie z Użytkownikiem.
 5. W przypadku wyboru przez Użytkownika płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę sprzedaży, chyba że Użytkownik zamówił produkty zindywidualizowane według specyfikacji Użytkownika lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 6. W przypadku rozwiązania Umowy sprzedaży zgodnie z ust. 5 wobec nieodebrania przesyłki z Produktem przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest ponieść koszty dostawy i ewentualnie dodatkowe opłaty naliczone przez doręczyciela, chyba że Użytkownik skorzystał z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zgodnie z § 7 Regulaminu.
 7. Jeżeli Użytkownik zamówił Produkty zindywidualizowane według specyfikacji Użytkownika lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb i wybrał sposób płatności za pobraniem, a następnie pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu przez doręczyciela przesyłki nie odebrał, zobowiązany jest do zapłaty za zamówione Produkty. § 6 ust. 9 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 6. WARUNKI DOSTAWY

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa Produktu do Użytkownika jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Użytkownikowi każdorazowo w Formularzu zamówienia, po uprzednim podaniu adresu do korespondencji, przed potwierdzeniem składanego Zamówienia.
 4. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Użytkownika sposobu płatności lub konkretnego Produktu.
 5. Sprzedawca może umożliwić Użytkownikowi odbiór osobisty Produktów w siedzibie Sprzedawcy poprzez udostępnienie takiej opcji każdorazowo w Formularzu zamówienia.
 6. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Użytkownika Produktu (termin dostawy) składa się czas realizacji Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę, wskazany w § 4 ust. 9 Regulaminu oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika, zazwyczaj nie dłuższy niż 48 godzin.
 7. W przypadku wyboru obioru osobistego Zamówienia Sprzedawca informuje Użytkownika o zrealizowaniu Zamówienia za pośrednictwem maila lub telefonicznie, przy pomocy danych kontaktowych udostępnionych przez Użytkownika przy składaniu zamówienia.
 8. Jeżeli Użytkownik nie odebrał zamówienia nadanego za pośrednictwem przewoźnika, a Zamówienia zostało opłacone i nie zawiera Produktów zindywidualizowanych według specyfikacji Użytkownika lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, brak odbioru poczytywany jest jak złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wobec czego § 7 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 9. Jeżeli Użytkownik nie odebrał Zamówienia nadanego za pośrednictwem przewoźnika, a Zamówienie zawierało produkty zindywidualizowane według specyfikacji Użytkownika lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w sytuacji w której Użytkownikowi będącego Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Sprzedawca ma prawo żądać zapłaty Ceny oraz kosztów dostawy, jednocześnie w przypadku konieczności przechowywania Zamówienia przez okres dłuższy niż 14 dni, Sprzedawca ma prawo naliczyć Kupującemu opłatę za przechowywanie Zamówienia w wysokości 5 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień składowania. Brak odbioru Zamówienia, o którym mowa w niniejszym ustępie w terminie 30 dni, od dnia rozpoczęcia przechowywania upoważnia Sprzedawcę do uznania Zamówienia za porzucone i wedle własnego uznania Zamówienia może zniszczyć, na koszt i ryzyko Użytkownika.

§ 7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poza kosztami, które jest zobowiązany ponieść zgodnie z przepisami prawa.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy Zamówienia na Produkty wyprodukowane według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikowi będącemu Konsumentem.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to konieczne.
 • Do zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem:
  1. Pisemnie, na adres siedziby Sprzedawcy.
  2. Elektronicznie, na adres email: amy@amy.com.pl.
 • W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 • Sprzedawca w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, chyba że Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, w której to sytuacji Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument po odstąpieniu od umowy ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy, na adres siedziby Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument zobowiązany jest do poniesienia kosztów przesyłki.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).

§ 8. REKLAMACJE

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Użytkownika, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) określają właściwe przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Produkty prezentowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
 3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Produkt wolny od wad.
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy podany w Regulaminie lub mailowo na adres amy@amy.com.pl .
 5. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę Sprzedawcę obciąża koszt przesłania Produkty celem jego oględzin, jeżeli natomiast w wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego nie zostanie wykryta żadna wada Produktu, koszt przesyłki towaru do Sprzedawcy nie podlega zwrotowi, a Użytkownik zobowiązany jest do poniesienia kosztów odbioru Produktu od Sprzedawcy.
 6. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika bez zachowania szczególnej formy, ale celowym byłoby opisanie przez Użytkownika w treści reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie proponowanego sposobu załatwienia reklamacji; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Równoznaczne z zachowaniem terminu jest nadanie odpowiedzi do Użytkownika za pośrednictwem poczty lub wiadomości elektronicznej w tym terminie.

§ 9. POZASĄDOWE ROZSRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

 1. Wykonując zobowiązanie zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE), informujemy o ustanowionej przez instytucje unii europejskiej platformie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami, w ramach zwieranych umów sprzedaży oraz świadczenia usług (dalej: Platforma ODR). Dostęp do platformy ODR możliwy jest za pomocą sieci Internet pod adresem: europa.eu/odr, gdzie znajdują się informacje na temat pozasądowego rozstrzygania sporów. Za pośrednictwem Platformy ODR możliwe jest w szczególności złożenie skargi, w wypadku wyboru tego sposobu rozwiązywania ewentualnych sporów. Jednocześnie informujemy, że ten sposób rozwiązania sporów jest dobrowolny na gruncie obowiązujących przepisów, wobec czego przysługuje nam prawo odmowy rozwiązania sporu za pośrednictwem metod wskazanych w ramach Platformy ODR, co nie wyłącza możliwości rozwiązywania powstałych sporów innymi dostępnymi metodami. Informujemy, że wszelkie Państwa skargi i reklamacje rozpatrzymy po ich otrzymaniu na adres e-mail: amy@amy.com.pl
 2. Sprzedawca oświadcza, że widzi możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016 poz. 1823) wyłącznie na podstawie dokonanych w formie pisemnej pod rygorem nieważności uzgodnień w tym zakresie, zawierających zgodę zarówno Sprzedawcy jak i Użytkownika na wybór tego typu formy rozwiązania sporu, a także wskazujących każdorazowo wybrany dla tego celu uprawniony podmiot.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług elektronicznych lub zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. W ramach Serwisu przetwarzane są dane osobowe Użytkowników podane w ramach świadczenia Usług elektronicznych lub podane w Formularzu zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres korespondencyjny czy adres e-mail.
 4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych, przenoszenia danych, a także, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, do ich usunięcia oraz do cofnięcia udzielonej zgody, a prawa te mogą wykonywać kontaktując się z Usługodawcą mailowo pod adresem: amy@amy.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 5. podane dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) e) i f) i zgodnie z pozostałą treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., RODO), a także na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. dane osobowe podane przez Użytkowników będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązków publiczno-prawnych Usługodawcy, tj. w terminach wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie, operatorzy płatności, sądy i urzędy, firmy zapewniające wsparcie IT dla Usługodawcy (w tym usługi hostingowe, usługi przechowywania danych w chmurze), podwykonawcy w zakresie świadczonych usług prawnych i księgowych.
 8. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza wskazane powyżej lub inne właściwe przepisy prawa.
 9. dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do Państw trzecich ani nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Szerzej kwestia ochrony oraz przetwarzania danych osobowych uregulowana jest w ramach „Polityki prywatności”.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, bądź wydanie decyzji lub orzeczenia właściwego organu wpływającego na treść niniejszego Regulaminu;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany w ramach korzystanie z Usług elektronicznych lub Sklepu internetowego przez Użytkownika adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. W przypadku Użytkowników posiadających Konto, mają oni prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy sprzedaży zawarte przez Użytkownika i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.
 4. Umowy zawierane przez Usługodawcę zawierane są w języku polskim.
 5. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranych umów następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 7. Usługodawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług elektronicznych. Korzystanie z Usług elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 8. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie pod adresem: https://amy.com.pl/regulamin-sklepu-on-line/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

ŚLEDŹ NAS NA INSTAGRAMIE

Poznaj nasze social media i bądź na bieżąco