obsługa klienta:

polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego Rozporządzeniem informujemy, że na potrzeby funkcjonowania naszego serwisu – www.amy.com.pl (dalej jako Serwis lub Sklep internetowy), przetwarzamy Państwa dane osobowe, zgodnie z podaną niżej informacją.

Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, podanych podczas przebywania na stronie Serwisu. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu akceptuje niniejszym poniższe zasady Polityki Prywatności.

AMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Nowocmentarna 9 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 0000638852 legitymująca się numerami NIP: 6292476467 REGON: 365464550, zwana dalej AMY, jako właściciel Serwisu w trosce o prywatność jego Użytkowników przedsięwzięła odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia i ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest AMY, zwanym dalej Administratorem.

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, b, c, e, f Rozporządzenia, a także art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane podczas rejestracji

Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie zapytamy Ciebie o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV.

PW przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

Dane zbierane automatycznie

Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Powyższe służy – w ramach oceny interesów – zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty.

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu a dane podane przez Ciebie podczas zakupów będą przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia faktury lub rachunku.

Dane zbierana podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania Tobie zamówionego towaru.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku, jeżeli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików Cookies.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Czas przetwarzania Twoich danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane tylko na czas realizacja umowy sprzedaży oraz do czasu przedawnienia roszczeń stron związanych z zawartą umową lub świadczeniem usług, w szczególności okres wymagany przepisami o rachunkowości i przepisach podatkowych, okres istnienia ewentualnych uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, nie dłużej jednak niż przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu zawartej umowy.

Przekazywanie danych osobowych

Urzędu i instytucje. W przypadku kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z obowiązującym prawem. Podobnie, w przypadku zwrócenia się do nas o udostępnienie twoich danych osobowych przez inny uprawniony zgodnie z przepisami prawa organ, twoje dane mogą zostać przekazane na potrzeby toczącego się postępowania.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Usługi hostingowe. W ramach powierzenia przetwarzania danych – na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które – w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności.

Ten usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Usługi przewozowe. W celu wysyłki twojego zamówienia przekazujemy twoje dane adresowe oraz adres e-mail firmie kurierskiej w celu doręczenia twojego zamówienia, a także, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, numer telefonu, celem ułatwienia firmie kurierskiej kontaktu i doręczenia twojego Zamówienia.

Usługi księgowe i prawne. Jeżeli jest to konieczne w związku z realizacją naszych obowiązków prawnych, Państwa dane osobowe mogą być przekazane naszym podwykonawcom świadczącym usługi księgowe oraz usługi prawne, w celu prawidłowego zrealizowania naszych obowiązków lub obrony naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Usługi płatnicze. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Państwo wybiorą w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Państwa dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli założą Państwo u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś transakcji zakupu towaru, możesz otrzymać od nas emaile dotyczące Twojej transakcji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojej transakcji.

Jakie masz prawa w związku z ochroną Twoich danych osobowych? W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z zastrzeżeniem informacji wskazanych poniżej, przysługuje Panu/Pani:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych.

Administrator zapewnia możliwość przeglądania, poprawiania oraz sprostowania przetwarzanych danych osobowych. Użytkownik w każdej chwili może skorzystać z żądania od Administratora dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich poprawienia, przeniesienia danych osobowych do innego administratora oraz jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, z prawa do ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych.

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Moje Konto, możesz wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu. Danych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury. Dane te zostaną przez nas usunięte po upływie okresu przedawnienia roszczeń oraz po upływie terminów wskazanych w odpowiednich przepisach prawa regulujących obowiązki przechowywania dokumentacji księgowej.

Jeżeli chcesz abyśmy usunęli twoje dane, zmienili je, sprostowali bądź przekazali innemu administratorowi możesz do nas zgłosić się poprzez:

 • kontakt pisemny: AMY Sp. z o.o. Sp. K. ul. Nowocmentarna 9, 41-300 Dąbrowa Górnicza, Polska
 • kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: amy@amy.com.pl

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności – w ramach analizy i oceny interesów – przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania danych w tym celu – ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji.

Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń.

Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza Państwa prawa i jest niezgodne z niniejszą Polityką prywatności oraz przepisami Rozporządzenia, czy też innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz do należytego ich przestrzegania. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia.

Sprzedawca informuje, że sklep internetowy https://amy.com.pl/ stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie: zainstalowany protokół SSL (Secure Socket Layer v3). Informacje przesyłane z serwera do Klienta są również kodowane.

Polityka Cookies

Zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez AMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Nowocmentarna 9

 1. Definicje
  1. Administrator – oznacza AMY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Nowocmentarna 9, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS: 0000638852 legitymująca się numerami NIP: 6292476467 REGON: 365464550, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
  2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie http://www.amyoutlet.pl
  6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
   • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
 3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
  1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
   • Zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, w szczególności poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
   • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
    • Rejestracji historii oglądanych przedmiotów.
    • Rejestracji udziału w ankietach
   • Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
    • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
    • Stat4u [administrator cookies: WEBmedia – Adam Mossakowski z siedzibą w Warszawie
    • Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
   • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
   • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
   • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Sprawy nieuregulowane w Polityce prywatności

W sprawach nieuregulowanych Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Zmiany naszej polityki prywatności

W razie zmiany przepisów prawa wpływającej na treść niniejszej Polityki prywatności zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności na tej stronie oraz przesłaniu odpowiedniej informacji do zarejestrowanych Użytkowników przy pomocy wiadomości e-mail, na trwałym nośniku.

ŚLEDŹ NAS NA INSTAGRAMIE

Poznaj nasze social media i bądź na bieżąco

POTRZEBUJESZ POMOCY

Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta

Formularz kontaktowy

ZNAJDŹ SALON W TWOJEJ OKOLICY

Z naszym lokalizatorem będzie to bardzo łatwe

Lokalizator salonów
[]