obsługa klienta:

zwroty i reklamacje

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 • Konsument ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poza kosztami, które jest zobowiązany ponieść zgodnie z przepisami prawa.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy Zamówienia na Produkty wyprodukowane według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Użytkownikowi będącemu Konsumentem.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to konieczne.
 • Do zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem:
  1. Pisemnie, na adres siedziby Sprzedawcy.
  2. Elektronicznie, na adres email: amy@amy.com.pl.
 • W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.
 • Sprzedawca w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, chyba że Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, w której to sytuacji Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument po odstąpieniu od umowy ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy, na adres siedziby Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument zobowiązany jest do poniesienia kosztów przesyłki.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
REKLAMACJE
 • Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Użytkownika, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) określają właściwe przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 • Produkty prezentowane w Sklepie internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.
 • Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Produkt wolny od wad.
 • Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy podany w Regulaminie lub mailowo na adres amy@amy.com.pl.
 • Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę Sprzedawcę obciąża koszt przesłania Produkty celem jego oględzin, jeżeli natomiast w wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego nie zostanie wykryta żadna wada Produktu, koszt przesyłki towaru do Sprzedawcy nie podlega zwrotowi, a Użytkownik zobowiązany jest do poniesienia kosztów odbioru Produktu od Sprzedawcy.
 • Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika bez zachowania szczególnej formy, ale celowym byłoby opisanie przez Użytkownika w treści reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie proponowanego sposobu załatwienia reklamacji; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Równoznaczne z zachowaniem terminu jest nadanie odpowiedzi do Użytkownika za pośrednictwem poczty lub wiadomości elektronicznej w tym terminie.

ŚLEDŹ NAS NA INSTAGRAMIE

Poznaj nasze social media i bądź na bieżąco